ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

holland műpázsit értékesítésére és egyéb kapcsolódó szolgáltatások
nyújtására

A szolgáltató adatai:

SEDUM Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság

Levelezési cím:
H-4400 Nyíregyháza,
Váci Mihály út. 41.

mint termékértékesítő, szolgáltatás nyújtó (a továbbiakban, mint SEDUM KFT)

1. Preambulum

1.1. Az általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a SEDUM KFT. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő fogyasztók (magánszemélyek), illetve jogi személyek és egyéb szervezetek (a továbbiakban, mint Megrendelő) között létrejövő szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A SEDUM KFT. és a Megrendelő a továbbiakban együttesen, mint Felek.

1.2. Az ÁSZF hatálya minden olyan jogügyletre kiterjed, amely a Felek között jön létre függetlenül attól, hogy annak tárgya termék értékesítése vagy szolgáltatás nyújtás.

1.3. Az ÁSZF és annak minden módosítása a SEDUM KFT. által a SEDUM KFT. honlapján ( https://hollandpazsit.hu/) nyilvánosságra hozatalától hatályos, és annak SEDUM KFT. általi visszavonásáig, illetve az ÁSZF következő módosításáig érvényes. A hatályos ÁSZF és a korábbi, hatálytalanná vált ÁSZF-ek folyamatosan elérhetőek és letölthetők a következő weboldalról: https://hollandpazsit.hu/

1.4. Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet, aki a SEDUM KFT.tól terméket (gondozásmentes pázsitot) vásárol, és/vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatást vesz igénybe. A továbbiakban, mint Megrendelő.

1.5. Az általános szerződési feltétel a Megrendelő és SEDUM KFT. között létrejövő egyedi szerződés részévé válik.

1.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:

ü az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;

ü az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet);

ü az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);

ü a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

ü a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

2. A Szerződő Felek

2.1. Az ÁSZF szerinti jogviszony annak, valamint a Megrendelő részére készített egyedi árajánlatnak a Megrendelő általi elfogadásával jön létre a Felek között.

3. A szerződés tárgya

3.1. A szerződés tárgya a SEDUM KFT. által forgalmazott speciális gondozásmentes pázsit, annak valamennyi típusa, valamint a pázsittelepítés és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások az egyedi megrendelés tartalmától és Megrendelő igényeitől függően.

3.2. A megvásárolni kívánt termék valamennyi lényeges tulajdonságáról a SEDUM KFT. honlapja tartalmaz tájékoztatást, amelyben feltüntetésre kerül a termék neve, leírása, ajánlott célja, valamint a termék fotója. A megjelenített képek illusztrációk, azok eltérhetnek a valóságostól. A SEDUM KFT. nem vállal felelősséget a honlapon közzétett illusztráció és a termék tényleges kinézete miatti eltérés tekintetében.

4. Általános tudnivalók a megvásárolható termékekről, igénybevehető
szolgáltatásokról

4.1. A Megrendelő igényeinek megfelelő egyedi árajánlatban feltüntetett árak bruttó (fogyasztói) árak, azaz tartalmazzák a törvényileg előírt általános forgalmi adót. Amennyiben kizárólag termék értékesítése történik a Megrendelő részére a szállítási költség és az utánvétel költsége minden esetben a Megrendelőt terheli, ezeket a feltüntetett (fogyasztói) árak nem tartalmazzák. Csomagolási költség felszámítására nem kerül sor.

4.2. A SEDUM KFT. jogosult akciók/ akciók árak bevezetésére, amelynek részleteiről, így különösen az akció feltételeiről, annak pontos időtartamáról teljeskörűen tájékoztatja Megrendelőt. A SEDUM KFT. az akció részleteit a honlapon közzéteszi.

4.3. A SEDUM KFT. minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a honlapon megjelenő adatok (ár, leírás, képek, elérhetőség stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.

4.4. A termékek és szolgáltatások online/személyesen/telefonon rendelhetők meg.

5. A szerződéskötés folyamata

5.1. A SEDUM KFT. minden olyan esetben, amikor pázsittelepítés a megrendelés tárgya egyedi árajánlatot készít a Megrendelő részére a Megrendelő igényeinek részletes felmérését követően.

5.2. Az egyedi árajánlat iránti igényét, valamint az elképzeléseinek részleteit a Megrendelő jelezheti a SEDUM KFT. részére a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségek bármelyikén – így különösen telefonon, e-mailben, a holnapon erre rendszeresített felületen -, továbbá a SEDUM KFT. bemutatótermében személyesen.

5.3. Az igényfelmérés során Megrendelő köteles valamennyi releváns információ rendelkezésre bocsátására a SEDUM KFT. részére – így különösen, de nem kizárólagosan: pázsittal érintett terület jellemzői, pázsit célja, megrendelés esedékessége, érintett terület nagysága, használattal összefüggő egyéb fontos információk stb. – annak érdekében, hogy a Megrendelő igényeinek leginkább megfelelő termék és szolgáltatás kerüljön meghatározásra. A SEDUM KFT. nem vállal felelősséget a téves információk rendelkezésére bocsátásból eredő típus választásért.

5.4. Az egyedi megrendelés tartalmazza a Megrendelő által kiválasztott termékeket és az igénybevett kapcsolódó szolgáltatásokat.

5.5. Az egyedi megrendelés aláírásával Megrendelő kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, valamint kijelenti, hogy jelen ÁSZF tartalmát megismerte.

5.6. A termékekkel kapcsolatos egyéb információk

5.6.1. Amennyiben az adott termékből a SEDUM KFT.nál nincs akkora készlet, amelyet a Megrendelő meg kíván rendelni, a SEDUM KFT. erről tájékoztatást küld a Megrendelőnek felhívva a figyelmét arra, hogy módosítsa a megrendelését, vagy tájékoztatja a beszerzés várható idejéről.

5.6.2. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a SEDUM KFT. haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

5.6.3. Részteljesítés esetén a SEDUM KFT. felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot és kizárólag az egyeztetés és beleegyezést követően teljesít.

5.6.4. A SEDUM KFT. fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések részbeni vagy egészének visszautasítására. Ebben esetben a SEDUM KFT. haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.

5.6.5. A SEDUM KFT. nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

5.6.6. A SEDUM KFT. nem vállal felelősséget az esetleges ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

6. A teljesítés

6.1. Kizárólag termék (pázsit) értékesítése esetén a SEDUM KFT. értesíti a Megrendelőt a megvásárolt termék rendelkezésre állásáról. Az egyedi árajánlatban feltűntetett árak nem tartalmazzák a szállítás költségét. A Megrendelő – előzetes egyeztetést követően – jogosult a megrendelt terméket saját maga, saját költségén elszállítani vagy a SEDUM KFT. szállítási szolgáltatását igénybe venni.

6.2. Minimális rendelési mennyiség legalább 4 nm területnagyságú pázsit.

6.3. Megrendelő jogosult a megrendelt csomagot kézbesítéskor a kiszállító előtt felnyitni és meggyőződni annak tartalmáról és sérülésmentes állapotáról. Amennyiben Megrendelő a megrendelt és a kiszállított termékek vonatkozásában eltérést vagy a termékeken sérülést észlel köteles azt jelezni a kiszállítónak, aki az esetleges hiányról vagy sérülésről köteles pontos jegyzőkönyvet felvenni. Amennyiben Megrendelő a terméket a kiszállított állapotban nem fogadja el, úgy köteles a csomag tartalmát az aláírt jegyzőkönyvvel a kiszállító részére visszaadni az. Utólagos reklamációt, illetve jegyzőkönyv nélküli reklamációt a SEDUM KFT.nak nem áll módjában elfogadni.

6.4. Megrendelő felel az általa megadott szállítási cím valós tartalmáért. Megrendelő köteles olyan szállítási címet megjelölni, amikor munkaidőben a megadott címen tartózkodik tekintettel arra, hogy a megrendelés kiszállítását a kiszállító két alkalommal próbálja meg és amennyiben a kiszállítás időpontjában a Megrendelő nem tartózkodik a megadott címen, úgy a SEDUM KFT.nak nem áll módjában a Megrendelő megrendelését teljesíteni.

6.5. Amennyiben a Megrendelő a gondozásmentes pázsit megrendelése mellett kapcsolódó telepítési szolgáltatást is igénybe kíván venni ennek tényét és részleteit az egyedi árajánlat tartalmazza.

6.6. A kapcsolódó szolgáltatások tekintetében a Megrendelő választhatja a SEDUM KFT. saját telepítő szolgáltatását, valamint minősített telepítő szolgáltatását is, amely vállalkozó széleskörű ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik a SEDUM KFT. által forgalmazott valamennyi termék telepítése kapcsán.

6.7. Telepítő szolgáltatás igénybevétele esetén ennek ténye az egyedi megrendelésben feltűntetésre kerül. Amennyiben a Megrendelő minősített telepítő szolgáltatását kívánja igénybe venni, úgy külön a Felek között külön szerződés jön létre a SEDUM KFT. által forgalmazott termékek minőségi és szakszerű telepítésére.

6.8. Amennyiben telepítő szolgáltatás igénybevétele esetén helyszíni felmérés alapján kerül sor az árajánlat megtételére, úgy a SEDUM KFT. rögzíti, hogy az árajánlatban szereplő összeg függ a Megrendelés sajátosságaitól és a Megrendelő esetleges további igényeitől. A helyszíni felmérés során tett árajánlat becsült összeg, a végleges árajánlat a nevezett körülményekre tekintettel ettől eltérhet, amelyről a SEDUM KFT. köteles tájékoztatni a Megrendelőt.

6.9. Helyszíni felmérés nélkül, kapott rajz vagy diktált méretek szerint készülő ajánlat esetén az ajánlat előzetes költségbecslésnek minősül, annak változtatására a jogot a Minősített telepítő a helyszín pontos ismeretében és a beépített anyagok tükrében fenntartja. Helyszíni felmérés hiányában a behajtási engedély és közterület foglalás az alapanyag elhelyezésére a Megrendelő felelőssége.

6.10.A kivitelezésre kerülő alépítmény pontos műszaki tartalma a telepítő szakmai tapasztalata és ismeretei alapján kerül meghatározásra, attól eltérni Megrendelő kérésére csak a Megrendelő felelősségére és egyben a jótállás elvesztésével lehetséges.

6.11.Amennyiben az ajánlat nem tartalmazza a hulladék elszállítására szolgáló konténer és/vagy beépítésre kerülő alapanyag költségét, akkor azt Megrendelő köteles a helyszínen, a telepítővel egyeztetett időpontban biztosítani. Amennyiben a fentiek nem állnak rendelkezésre a szükséges időpontban úgy ennek tényét Felek Megrendelő érdekkörében felmerülő oknak tekintik, amelyre tekintettel az így keletkező többletmunka költségének megfizetésére Megrendelő köteles.

6.12. Telepítés során a Megrendelő köteles együttműködni és a szakszerű telepítés helyszíni feltételeit biztosítani az alábbiak szerint:

6.12.1. Megrendelő köteles biztosítani a munkaterület akadálytalan megközelítését, annak éjszakai bezárását és/vagy őrzését, amely során főként az alábbiak szerinti történő eljárásra köteles:

6.12.1.1. Amennyiben a kivitelezés a lakáson, garázson, vagy más építményen, helyiségen keresztül történő megközelítéssel lehetséges, a berendezési tárgyak elpakolását és/vagy takaró fóliával történő védelmét Megrendelő köteles biztosítani.

6.12.1.2. A teraszon, illetve erkélyen található berendezési tárgyak (bútorok, növénytartók, stb.) elpakolásáért – azaz munkaterület szabaddá és alkalmassá tételéért – a Minősített telepítő jogosult többletköltséget felszámolni, amennyiben Megrendelő nem tett eleget a munkaterület biztosításához fűződő kötelezettségének.

6.12.2. SEDUM KFT. tájékoztatja Megrendelőt, hogy a kivitelezéshez víz és áramvételi lehetőség szükséges, amelynek biztosítása Megrendelő kötelezettsége.

6.12.3. A SEDUM KFT. több éves tapasztalat alapján dönt az időjárás kivitelezésre való alkalmasságáról, arról Megrendelőt telefonon vagy e-mail útján tájékoztatja. Amennyiben Megrendelő az alkalmatlan időjárás ellenére kéri a kivitelezési munkálatok folytatását, úgy a felek ennek tényét jegyzőkönyvben rögzítik a kivitelezés megkezdését megelőzően. Amennyiben a nem megfelelő időjárás ellenére a Megrendelő kéri a kivitelezést, úgy a telepítő azt a Megrendelő kockázatára látja el, továbbá ebben az esetben SEDUM KFT. által vállalt jótállás megszűnik.

6.12.4. Az előre megbeszélt kivitelezési időpont módosítására vagy lemondására telefonon, vagy e-mail formájában van lehetőség, minimum 3 munkanappal a kivitelezést megelőzően. Ez esetben a kivitelezés újraütemezésére kerül sor a telepítők szabad kapacitásának függvényében, továbbá ezen időtartam az ajánlatban meghatározott teljesítési határidőbe nem számít bele.

6.12.5. Amennyiben az előre megbeszélt kivitelezési időpont fentiek szerinti lemondására nem kerül sor, és a telepítők helyszínre érkezése ellenére a kivitelezés meghiúsul, úgy kiszállási költség felszámítására történik Megrendelő részére, amelynek mértéke a SEDUM KFT. telephelyétől számított oda-vissza távolság és nettó 120 Ft / km szorzata, amely mellett további nettó 25.000 Ft meghiúsulási költség fizetendő.

6.12.6. A kivitelezés várható időtartamáról a Minősített telepítő előzetes becslést ad, azonban annak változása időjárás és egyéb körülmények függvényében lehetséges. A munkálatok sorrendjéről, a munkavégzés napi időtartamáról, beleértve a munkák ideiglenes felfüggesztéséről a Minősített telepítő jogosult dönteni.

6.12.7. Kivitelezési munkálatok ellátása hétköznap történik, a hétvégi és/vagy ünnepnapi munkavégzés csak kivételes esetekben, előre egyeztetetten, és a munkadíj többletköltségének felszámolásával lehetséges.

6.12.8. Amennyiben a telepítő, vagy az eljáró telepítő szakvéleménye alapján az alépítmény kivitelezésre alkalmatlan, arról az eljáró telepítő tájékoztatja Megrendelőt, továbbá felek ennek tényét jegyzőkönyvben is rögzítik. Amennyiben Megrendelő az alkalmatlan alépítmény ellenére kéri a kivitelezési munkálatok folytatását, úgy a felek ennek tényét jegyzőkönyvben rögzítik a kivitelezés megkezdését megelőzően. Amennyiben a nem megfelelő alépítmény ellenére a Megrendelő kéri a kivitelezést, úgy az eljáró telepítő azt a Megrendelő kockázatára látja el, továbbá ebben az esetben SEDUM KFT. által vállalt jótállás megszűnik.

6.12.9. SEDUM KFT. tájékoztatja Megrendelőt, hogy a pázsit telepítése speciális, egykomponensű ragasztóval történik, melynek nincsen kémiai oldószere, eltávolítása csak mechanikai úton lehetséges. Ennek következtében a SEDUM KFT. felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a pázsit esetleges későbbi eltávolítása esetén a szigetelés vagy egyéb ragasztási felület sérülhet, amiért a SEDUM KFT. nem vállal felelősséget.

6.12.10. Amennyiben Megrendelő – a fentiek ellenére – kéri a pázsit alternatív módon történő rögzítését (pl. kétoldalú ragasztó) vagy nem kéri a rögzítést, úgy az eljáró telepítő azt a Megrendelő kockázatára telepíti, továbbá ebben az esetben SEDUM KFT. által vállalt jótállás megszűnik, valamint az esetlegesen szükségessé váló javítások elvégzése is csupán felár ellenében lehetséges.

7. Szavatossági és jótállási igények érvényesítése

7.1. A Megrendelő a SEDUM KFT. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.

7.2. A Megrendelő választása szerint – a Termék természetének a figyelembevételével – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

7.2.1. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna;

7.2.2. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a SEDUM KFT. költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

7.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.4. SEDUM KFT. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a SEDUM KFT. a Megrendelőt tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

7.5. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a SEDUM KFT.tal, ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.6. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket a SEDUM KFT.tól vásárolta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.7. A termék hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – vagy a fent részletezett kellékszavatossági jogait vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.8. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.9. Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti, ezen határidő elteltével jogosultságát elveszti.

7.10. Termékszavatossági igényét a Megrendelő kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

7.11. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

7.11.1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

7.11.2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

7.11.3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

7.12.A SEDUM KFT. az értékesített termékek vonatkozásában további jótállást vállal a telepített termékekre abban az esetben, ha azok telepítése a SEDUM KFT., vagy minősített telepítő partnerei által történik.

7.13. Az önként vállalt jótállás időtartama 8 év.

7.14. A SEDUM KFT. az önként vállalt jótállás keretében a jótállási időn belül a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A SEDUM KFT. mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási határidő elmulasztása a Megrendelő részéről jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a termék Megrendelő részére történő telepítése napjával kezdődik. A jótállásból eredő jogok az egyedi megrendelő bemutatásával érvényesíthetőek, így azt Megrendelő köteles megőrizni. A jótállás keretében a SEDUM KFT. vállalja, hogy a hibás terméket kicseréli vagy kijavítja.

7.15. A SEDUM KFT. valamennyi termékére – függetlenül attól, hogy annak telepítése minősített telepítő által történt – 8 év időtartamra jótállást vállal arra az esetre, ha a termék a napsugárzás következtében kifakul, vagy jelentősen hullik, foltosodik. Jelen pontban foglalt jótállás kizárólag a napsugárzás eredő fakulás, továbbá jelentős hullás és foltosodás esetére vonatkozik és annak keretében kizárólag a pázsit kicserélésére kerülhet sor. A jótállás nem terjed ki a talaj süllyedéséből eredő hibákra.

8. Az elállási és felmondási jog

8.1. A SEDUM KFT. 3 napos elállási vagy felmondási lehetőséget biztosít.

8.2. Amennyiben a Megrendelő elállási vagy felmondási jogával élni kíván elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a SEDUM KFT. részére. Az elektronikus úton benyújtott nyilatkozatot a SEDUM KFT. haladéktalanul visszaigazolja. Az elállási jogát határidőben gyakorolja a Megrendelő, amennyiben a fent megjelölt határidő lejárta előtt küldi el elállási nyilatkozatát, továbbá akkor, ha a SEDUM KFT. a teljesítést még nem kezdte meg.

8.3. Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, a SEDUM KFT. haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszavételétől számított 3 napon belül visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetés móddal egyező fizetési mód alkalmazására kerül sor a SEDUM KFT. részéről, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja.

8.4. A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén legkésőbb az elállási nyilatkozata közlésétől számított 8 napon belül küldje vissza a SEDUM KFT. részére. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A határidő betartottnak minősül, ha a 8 napos határidő letelte előtt a termék megérkezik a SEDUM KFT. részére. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.

8.5. Abban az esetben, ha a terméket a Megrendelő használatba vette, vagy a használat nem rendeltetésszerű volt, illetve nem tudja sérülésmentesen a SEDUM KFT. részére visszajuttatni, továbbá amennyiben megkísérelte telepíteni az elállási joga nem illeti meg. A SEDUM KFT. fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az elállás jogán visszaküldött csomagok kibontását, és a benne lévő termék vizsgálatát – a beérkezést követően – kamerával rögzítse.

8.6. A SEDUM KFT. a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A Megrendelő kizárólag abban az esetben vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenés miatt, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

8.7. A SEDUM KFT. tájékoztatja Megrendelőt, hogy elállási jogának gyakorlása esetén – amennyiben a SEDUM KFT. részéről az elállást megelőző eljárás folytán költség merül fel (így különösen: szállítás szervezése, egyedi méretre vágás, speciális igények teljesítése stb.) – SEDUM KFT. jogosult a felmerült költségeinek követelésére Megrendelő részéről. Megrendelő a Megrendelés leadásával ennek tényét elfogadja és vállalja az elállása folytán keletkezett költségek megtérítését. SEDUM KFT. tájékoztatja Megrendelőt, hogy ennek költsége hozzávetőlegesen a megrendelés értékének 20%-a.

9. Adatvédelem

9.1. Az egyedi megrendelések felvételére kizárólag a SEDUM KFT. Adatvédelmi tájékoztatójának a megismerését és elfogadását követően kerülhet sor.

Adatkezeléssel érintett adatok köreMegrendelő neve, email cím, telefonszám, lakóhely,
telepítési hely
Adatkezelés céljamegrendelés – termékvásárlás, szolgáltatás nyújtás számlázás – a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés
biztosítása
Adatkezelés jogalapjaaz érintett önkéntes hozzájárulása az adatai megadása során számlázás – a jogszabályi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés időtartamaszámlázás – a számviteli törvény szerint alakul, jelenleg 8
év

9.2. A SEDUM KFT. részletes Adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken ismerhető meg: www.hollandpazsit.hu

10. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

10.1. A SEDUM KFT. maximálisan törekszik arra, hogy valamennyi megrendelést szerződésszerűen, kiváló minőségben teljesítsen. Amennyiben Megrendelő mégis panasszal kíván élni a teljesítés kapcsán, úgy ezt e-mail formájában vagy ajánlott levél útján, továbbá szóban megteheti a SEDUM KFT. részére.

10.2. A SEDUM KFT. a panaszt 30 napon belül megvizsgálja, szükség esetén helyszíni felmérést végez. A panaszról a SEDUM KFT. jegyzőkönyvet vesz fel. Megrendelő a panasz kivizsgálása során köteles együttműködni. Amennyiben panasszal a SEDUM KFT. nem ért egyet, úgy elutasító álláspontját megindokolja és erről tájékoztatja a Megrendelőt. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi és szükség esetén az ellenőrző hatóság rendelkezésére bocsátja.

10.3.A SEDUM KFT. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen panasz esetén átadja a fogyasztónak, minden más esetben pedig a panaszról való döntéssel egyidejűleg megküldi a fogyasztó részére.

10.4. Amennyiben a Megrendelő a panasz kezelésével, a SEDUM KFT. eljárásával nem ért egyet jelen pontban foglalt jogérvényesítési lehetőségeivel élhet, felkeresheti az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot, megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület, valamint bíróságot. A SEDUM KFT. a hatóságok eljárása során együttműködik a jogviták lezárása érdekében.

10.5. Fogyasztóvédelmi hatóság:

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály elérhetősége:

10.6. Békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület

10.7. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

10.8. Az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, a fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetében a SEDUM KFT. nem köteles alkalmazni.

Hatályos: 2022.11.29. napjától